Baner Górny - B24.pl - 2018.03 - (1)

     
                     
      Regulamin korzystania z Serwisu / Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.
  I. 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.bartycka24.pl jest Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24/26, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047803, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
  I. 2. Użyte w regulaminie terminy należy rozumieć następująco:
    a) regulamin  –  regulamin serwisu internetowego bartycka24.pl,
    b) serwis – serwis internetowy bartycka24.pl,
    c) treść – zawartość serwisu, np. spis firm, promocji, nowości, aktualności, branż, usług, mapy, zdjęcia, filmy wideo,
    d) administrator serwisu – Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”, ul. Bartycka 24/26, 00-716 Warszawa,
    e) administrator danych – Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”, ul. Bartycka 24/26, 00-716 Warszawa,
    f) właściciel serwisu – Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM”, ul. Bartycka 24/26, 00-716 Warszawa,
   g) użytkownik – każdy, kto poprzez połączenie z siecią Internet i przeglądarkę internetową wyświetla treści serwisu na ekranie komputera i/lub urządzenia przenośnego, nawiguje po nich i zapoznaje się z nimi w zakresie, który nie wymaga rejestracji,
  I. 3. Wszelkie umieszczone w Serwisie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub firmy, należące do Stowarzyszenia lub partnerów handlowych Stowarzyszenia. Prawną ochroną objęte są także wszelkie wzory użytkowe publikowane w Serwisie. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, bez uprzedniej pisemnej zgody danego dysponenta znaku towarowego lub firmy lub nazwy handlowej, jest zabronione.
  I. 4. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Serwisu. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie oraz w Serwisie w każdym czasie. Takie zmiany, dla swojej skuteczności, nie będą wymagały uprzedniego powiadomienia kogokolwiek. Stowarzyszenie zastrzega sobie także prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jakiegokolwiek jego elementu, bez konieczności podawania jakiegokolwiek powodu oraz bez konieczności uprzedniego informowania o tym jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu korzystającego z Serwisu. Nagłówek dokumentu będzie zawierać datę wprowadzenia regulaminu oraz datę ostatniej zmiany.

II.  Wyłączenie odpowiedzialności Stowarzyszenia za treści publikowane w Serwisie.
  II. 1. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Stowarzyszenie dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje (w szczególności zdjęcia, teksty, filmy, etc.), które zostały zamieszczone w Serwisie były poprawne i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, niemniej jednak Stowarzyszenie nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za poprawność lub zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. Stowarzyszenie nie odpowiada za żadne szkody jakie mogą wyniknąć dla osób lub podmiotów korzystających z Serwisu, jak również za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechania działań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie.
  II. 2. Serwis może zawierać odpowiednie odnośniki do innych stron internetowych (stron www) lub innych środków przekazu (radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna, etc.). W związku z powyższym Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach lub w takich środkach przekazu. Stowarzyszenie nie odpowiada za dostępność jakichkolwiek usług lub towarów udostępnianych za pomocą stron internetowych lub innych środków przekazu, do których odnośniki mogą znaleźć się w Serwisie. Stowarzyszenie nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody wynikające, lub mogące wyniknąć, w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.
  II. 3. Właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania z serwisu, jego funkcjonalności lub opublikowanych treści. Jednocześnie właściciel i administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby treść zamieszczona przez zespół redakcyjny była najwyższej jakości.
  II. 4. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość występowania błędów technicznych i redakcyjnych w serwisie.
  II. 5. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w serwisie lub opublikowanej przez zespół redakcyjny treści w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
  II. 6. Stowarzyszenie będzie uprawnione do, bezpośredniego lub za pośrednictwem innych podmiotów lub osób, usuwania z Serwisu wszelkich treści, które zostaną w nim umieszczone lub za jego pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem i/lub niniejszym regulaminem, a także treści naruszających interes Stowarzyszenia oraz innych podmiotów lub osób.
  II. 7. Właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez użytkowników oświadczeń w zakresie dotyczącym korzystania z serwisu.
  II. 8. Serwis zawiera odniesienia do stron zewnętrznych, nienależących do właściciela lub administratora serwisu. Właściciel i administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w tym za prowadzoną przez nie politykę prywatności i stosunek do ochrony danych osobowych. Zachęcamy do zapoznawania się z treścią odpowiednich regulaminów w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.
  II. 9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

III. Korzystanie z serwisu
  III. 1. Serwis prowadzony jest w języku polskim.
  III. 2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień regulaminu i obowiązującej w Internecie netykiety.
  III. 3. Treść zgodna jest z prawodawstwem kraju siedziby właściciela serwisu. Treść przeznaczona jest dla użytkowników, którzy podlegają jurysdykcji traktującej treść serwisu jako zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.
  III. 4. Treść serwisu chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
  III. 5. Treść serwisu jest własnością właściciela serwisu lub podmiotów, z którymi łączą właściciela stosunki prawne.
  III. 6. Jakiekolwiek przetwarzanie treści przez osoby inne niż właściciel serwisu ponad dozwolone funkcjonalnościami serwisu możliwe jest jedynie po uprzedniej, pisemnej zgodzie wyrażonej przez właściciela.
  III. 7. Za niezgodne z regulaminem uważa się:
    a) podejmowanie działań utrudniających funkcjonowanie serwisu lub korzystanie z jego treści,
   b) podejmowanie w serwisie działań naruszających prawa osób trzecich, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, w szczególności prawo do prywatności innych osób, ochronę danych osobowych, prawo autorskie i prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, jak też wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu do takich naruszeń,
    c) rozpowszechnianie w serwisie treści sprzecznych z obowiązującym prawem, treści wulgarnych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób lub nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku,
   d) podejmowanie czynności nakłaniających do popełnienia przestępstwa lub posiadających znamiona popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, zwyczaje oraz godzących w dobre imię serwisu, jego właściciela, administratora oraz innych osób,
    e) podejmowanie w serwisie działań polegających na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcjonalności serwisu do publikowania niezamówionej informacji handlowej, prowadzenia nieuzgodnionej z właścicielem lub administratorem serwisu działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej, rozpowszechniania jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody właściciela lub administratora serwisu.
    f) Stowarzyszenie uprawnione jest, bezpośredniego lub za pośrednictwem innych podmiotów lub osób, do usuwania z Serwisu wszelkich treści, które zostaną w nim umieszczone lub za jego pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszy polityką prywatności Regulamin, a także treści naruszających interesy Stowarzyszenia oraz innych podmiotów lub osób.
  III. 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek dóbr osobistych lub praw osób trzecich w związku z zamieszczeniem treści lub innymi czynnościami w serwisie. W takiej sytuacji, użytkownik oświadcza, że dokona pełnej zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, których żądać mogą te osoby, lub zapłaty opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom, organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, w której takie opłaty będą należne.
  III. 6. Wszelkie dane kontaktowe udostępnione w formularzu zapytania ofertowego i w formularzu kontaktowym wykorzystane będą tylko do celu odpowiedzi na złożone zapytanie.
  III. 7. 5. Szczegóły dotyczące polityki prywatności właściciela serwisu zawiera Polityka Prywatności, udostępniona na stronie http://www.bartycka24.pl/informacje/cms/v_nazwa/polityka_prywatnosci.


IV. Moduły występujące w serwisie
  IV. 1.     System wyszukiwania:
   a) Wyszukiwarka ogólna – umożliwia wyszukanie po dowolnym słowie. Wynikiem wyszukiwania będzie spis firm i/lub promocji i/lub nowości, i/lub aktualności spełniające warunki określone w zapytaniu.
   b) Wyszukiwarka zaawansowana – umożliwia wyszukiwanie w oparciu o określone parametry takie jak: spis branż, usług, producentów.
  IV.2.     Mapa interaktywna – umożliwiająca wyświetlanie i wydruk wyników wyszukiwania w formie planu z zaznaczonymi pawilonami spełniającymi warunki określone w wyszukiwaniu.
  IV.3.     Formularz zapytania ofertowego
   a) Właścicielem formularza zapytania ofertowego jest Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa DOM z siedzibą w Warszawie (00-716 Warszawa),
ul. Bartycka 24/26.
   b) Korzystanie z formularza zapytania ofertowego jest dobrowolne.
   c) Z Formularza mogą korzystać osoby pełnoletnie.
   d) Formularz zapytania ofertowego dostępny jest pod adresem LINK
   e) Użytkownik korzystający z Formularza zapytania ofertowego wyraża zgodę na wykorzystanie jej danych osobowych zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych usług i produktów własnych oraz podmiotów współpracujących.
   f) Formularz zapytania umożliwia Użytkownikowi złożenie zapytania firmom działającym na terenie Centrum Wyposażenia Wnętrz przy ul. Bartyckiej 24/26.
   g) Celem wdrożenia Formularza jest ułatwienie Użytkownikom skontaktowania się z firmami działającymi w określonych branżach lub usługach.
   h) W formularzu zapytanie wysyłane jest do firm w oparciu o wybrane przez Użytkownika branże lub usługi.
   i) Po wysłaniu zapytania ofertowego Użytkownik otrzymuje maila potwierdzającego jego złożenie.
   j) Wypełnienie oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza jest niezbędne w celu wysłania wiadomości. Przekazanie tych danych jest niezbędne do identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą wiadomości.
   k) Korzystanie z formularza kontaktowego nie gwarantuje zachowania poufności przesyłanych informacji, ani ich ochrony przed ingerencją nieuprawnionych osób trzecich pomimo zastosowania odpowiednich zabezpieczeń np. w postaci klucza szyfrującego.
   l) Decyzję o włączeniu lub wyłączeniu dostępu do Formularza zapytania ofertowego podejmuje Właściciel serwisu
  m) Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie formularza zbierane są pod adresem e-mail: kontakt@bartycka24.pl

IV.4.     Formularz kontaktowy
   a) Właścicielem formularza kontaktowego jest Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa DOM z siedzibą w Warszawie (00-716 Warszawa),ul. Bartycka 24/26.
   b) Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne.
   c) Z Formularza mogą korzystać osoby pełnoletnie.
   d) Formularz kontaktowy dostępny jest pod adresem
   e) Użytkownik korzystający z Formularza kontaktowego wyraża zgodę na wykorzystanie jej danych osobowych zgodnie z wymogami  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych usług i produktów własnych oraz podmiotów współpracujących.
   f) Formularz zapytania umożliwia Użytkownikowi kontakt z Punktem Informacji oraz administracją i właścicielem strony w zależności o wybrany temat zapytania dostępny w formularzu.
   g) Wypełnienie oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza jest niezbędne w celu wysłania wiadomości. Przekazanie tych danych jest niezbędne do identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą wiadomości.
   h) Korzystanie z formularza kontaktowego nie gwarantuje zachowania poufności przesyłanych informacji, ani ich ochrony przed ingerencją nieuprawnionych osób trzecich.
   i) Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie formularza zbierane są pod adresem e-mail: kontakt@bartycka24.pl.
  IV. 5. Newsletter
   a)  Właścicielem newslettera jest Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa „DOM” z siedzibą w Warszawie (00-716 Warszawa) przy ul. Bartyckiej 24/26.
   b) Korzystanie z newslettera jest dobrowolne.
   c) Z newslettera mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.
   d) Przed skorzystaniem należy zapoznać się z regulaminem korzystania z newslettera.
   e) Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
   f) Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, nowościach, wydarzeniach, konkursach i aktualnościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Właściciela serwisu treści drogą elektroniczną w postaci poczty e-mail.
   g) Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik w odpowiednie pole znajdujące się w stopce strony głównej serwisu.
   h) Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
   i) Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika dla celów subskrypcji newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
   j) Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Właściciela serwisu za pomocą newslettera rekalm oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz U. 2013 poz 1422) na konto e-mail Użytkownika.
   k) Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingrujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników lub dostarczanie treści bezprawnych.

V. Informacje w formularzach.
  V.1.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
    b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
    c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem www.bartycka24.pl.
  V.2.     Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. – do usunięcia
  V.3.     Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  V.4.     Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.


VI. Informacja o plikach cookies.
  VI.1.     Serwis korzysta z plików cookies.
  VI.2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  VI.3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  VI.4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  VI.5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  VI.6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
  VI.7.     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Stowarzyszenie zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  VI.8.     W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
    a) Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955
    b) Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
    c) Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
    d) Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
    e) Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  VI.9.       Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  VI.10.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  VI.11.     Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
  VI.12.     Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  VI.13.     W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


VII. Logi serwera.
  VII.1.     Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  VII.2.     Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    a) czas nadejścia zapytania,
    b) czas wysłania odpowiedzi,
    c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
    f) informacje o przeglądarce użytkownika,
    g) Informacje o adresie IP.
  VII.3.     Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  VII.4.     Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


VIII. Ochrona danych.
  VIII.1.     Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Stowarzyszenie za pomocą Serwisu (poprzez stosowne formularze wymagające podania takich danych) będą wykorzystywane oraz przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, 926 jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oraz z niniejszym regulaminem, a także zakresem udzielonego przez danego użytkownika zezwolenia.
  VIII.2.     Wszelkie dane, jakie zostaną udostępnione przez użytkownika korzystającego z Serwisu pozostają tylko i wyłącznie do dyspozycji Stowarzyszenia. W żadnym wypadku nie zostaną one przekazane osobom trzecim za wyjątkiem danych związanych z wypełnieniem zapytania na Formularzu zapytania ofertowego  opisanym w  pkt IV.3. niniejszego regulaminu, które to dane użytkownik przekazuje dobrowolnie firmom działającym na terenie Centrum Wyposażenia Wnętrz.
  VIII.3.     Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

IX. Bezpieczeństwo w sieci.
  IX.1.     Stowarzyszenie informuje, iż wiadomości wysyłane do Serwisu oraz do Stowarzyszenia za pośrednictwem sieci Internet, mogą zostać przechwycone przez osoby nieuprawnione. Upewnij się, że wysyłając daną wiadomość niepotrzebnie nie ujawniasz osobistych lub poufnych informacji, w szczególności ważnych danych osobowych. 
  IX.2.     Stowarzyszenie wskazuje, iż oznaczenie źródła pochodzenia danej poczty elektronicznej (adresu e-mail) może zostać sfałszowane. Dlatego też, jeśli zamierzasz wysłać do nas informacje, o których mowa w punkcie IX. 1. powyżej, prosimy skorzystać z usług pocztowych. Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie oświadcza, że żadna skarga, wniosek lub deklaracja przekazana za pośrednictwem sieci Internet, z wyłączeniem danych przekazanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, nie zostaną przez nie wzięte pod uwagę.
  IX.3.     Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów internetowych, przechowujemy zapytania http, które skierowane zostały do naszego serwera. Oznacza to, że Stowarzyszenie zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacje Serwisu.

X. Postanowienia końcowe
  X.1.     Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015.
  X.2.     Właściciel i administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie www.bartycka24.pl. Każda nowa wersja Regulaminu opatrzona będzie datą od której obowiązuje.
  X.3.     Potencjalna zmiana właściciela lub administratora serwisu nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki użytkowników serwisu, zaś ewentualne zmiany treści regulaminu związane mogą być z dostosowaniem regulaminu do prawa obowiązującego w kraju  serwisu. W szczególności użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje (bez konieczności dodatkowej akceptacji zmian) potencjalną zmianę regulaminu dostosowującą jego treść do obowiązujących lub zmienionych w przyszłości przez ustawodawcę przepisów polskiego prawa.
  X.4.     Wszelkie roszczenia względem właściciela lub administracji serwisu podlegają obowiązującemu w kraju właściciela prawu, a rozstrzyganie wynikłych sporów podlega sądom powszechnym.

 

      

 

 

góra strony


Znajdź nas w serwisach:

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
( więcej o plikach cookie ).

x